[PDF / Epub] ★ Flame from the Sea Author Kathryn Kramer – Pdfr25.co

Flame from the Sea Their People Were Mortal Enemies But Passion Swept Their Love To VictoryTorn From Her Husband On Her Wedding Day, The Beautiful Raven Tressed Deidre Was Claimed By Tawny Wolfram The Bold And Swiftly Taken From Ireland To The Icy Norse Lands Though She Was Sworn To Another, Deidre Could Not Long Deny The Allure Of The Brave Viking Leader S Strengththe Golden Gleam Of His Flesh, The Hungry Gaze Of His Eyes, And The Savage Power Of His Desire Soon She SurrenderedBut Their New Found Love Sparked The Flame Of Treachery And Evil Vicious Family Feuds Demanded Vengeance In Blood Raging Jealousies Erupted In Fury And The Storms Of Doom Sought Their Destruction


10 thoughts on “Flame from the Sea

 1. says:

  Yazar ilk defa okudum ve ok be endim Bu kadar da olmaz art k Hep dram hep dram dememe ra men hikaye de ok g zeldi Zaten Vikinglere de ayr bir hayranl m vard r Ara ara Vikings dizisini hat rlatt bana, ok da s per oldu D


 2. says:

  Novella Yay nlar ndan kan K l ve i ek bir s re nce bitti.Kitab n vikinglerle ilgili oldu unu g r nce, Eski ehir fuar ndan dayanamay p alm t m yi ki de alm m Kitab m z bir Historical Romance Hem de entrikas bol olan ndan D En bir sevdi im P Erkek karakterimiz Volfram, bir vikingli Kad n karakterimiz Deidre ise bir rlandal Biri k l , biri i ek 3Volfram gen bir ya ta, rlandal lara esir d yor Deidre o zaman k k bir k z ama bu gen k leden ok etkileniyor Ona ka mas i in yard m ediyor Ancak y llarca da akl ndan karam yor.Y llar sonra Volfram, tam da Deidre nin d n g n nde rlanda topraklar na bask n d zenliyor Hik yemiz de b ylece ba l yor ok eski zamanlarda anlat lan bir historical okumayal epey olmu tu Bu anlamda Julie Garwood un kalemini epey severim O barbar adamlar anlatmakta usta oldu unu d n r m.Bu kitab da sevdim Vay can na olmad m ama g zel vakit ge irdim Bu aralar g zel bir historical okumak isteyenlere tavsiyemdir 3


 3. says:

  ok be endi im bir yazar oldu Katrhryn Kramer kurgu ve duygu zenginli i bak m ndan ok ama ok be endim.Entrikan n bollu u da ma allah dedirtse de..Sa ma sapan bir roman de ildi..G zel bir konusu vard Kad nlar n haklar n n olmad orta a romanlar ndan biri idi.Kad n karakter rlanda l erkek karakter bir Viking idi..Nedense bu roman bana Michelle Willingham n kitaplar n an msatt.


 4. says:

  Rating 3.5Total guilty pleasure read that I enjoyed D


 5. says:

  zaman sonra bir historical romance okumak ok iyi geldi, ama as l ilgin ve heyecanl olan ise bir Viking hikayesi okumakt A k as filmlerdekilerden daha farkl eyler okumak ve bunu deneyimlemek m thi hissettirdi.Yazar n daha nce hi bir kitab n okumam t m ve okudu um ilk kitab K l ve i ek oldu ki bunda da en nemli sebep de Viking hikayesi olmas yd Yazar n kurgu yetene ini sevdim, entrikal ve bir b t n i erisinde olan ak da sevdim Havada kalan bir olay ya da duygu kalmad Bu konuda s perdi.Kitab n k saca konusundan bahsetmek gerekirse, d zenlenen Viking bask n sonras nda kazayla kendisini Viking gemisinde bulan Deidre, bask n d zenleyen ve geminin lideri olan Wolfram ile aralar ndaki k v lc ma kar koymaya al r Viking topraklar na gidip de hem onlar n anlat ld kadar barbar olmad n hem de Wolfram a a k oldu unu fark eden Deidre mutlulu u yakalad n san r ama ok b y k bir oyun vard r ortada Viking bask n i in vatan na ihanet eden rlandal ve Wolfram n lmesini dileyen bir Viking vard r ortada B t n bu olaylar aras nda ayakta kalmaya al an bir a k birbirlerini bulma ayr lmama abas veren iki kalp ile entrikal , a k dolu, heyecan verici bir hikaye kap lar n bizlere a yor.Wolfram n bir asil gibi davran p Deidre nin kalbini almadan ve o istemeden ona sahip olmamas ok g zeldi Ahh bir de a klar n gururlar na yedirip de i lerinde tutmak yerine d a vurmalar paha bi ilemezdi.Erica n n oyununa gelen Wolfram n ald kararlara k zsam da sonras nda a k n kazanmas s perdi Gereksiz uzatmak yerine yerli yerinde kurgu ilerlemesi bence ok daha g zel olmu.Zerlina ve Signurd n hikayesine biraz daha de inilseydi daha iyi olurdu en az ndan onlar nda mutlulu una ahit olmu olurduk ama en az ndan mutlu olduklar n hayal g c m z s yl yor ki farkl inanc olan iki insan n a k n okuduk bir yandan da a k n hi bir engel tan mad na da tan k olduk diyebilirim ok uzat p da kitap i eri ine girmek istemiyorum o y zden k sa kesece im ama unu s yleyebilirim ben kitab be endim.Tarihi a k roman severlere tavsiye ederim Bir Viking diyar n ziyaret edin derim ben


 6. says:

  ok muallakta kald m San r m hem be endim, hem de be enmedim Yanl hat rl yor olabilir belki nk ok fazla historical okuyorum ama bu tarzda ilk defa i in i ine vikinglerin girdi ini hat rl yorum.Viking olunca akan sular durur..Kitab n i inde aksiyon baya boldu.Ben biraz duygu ge i lerinin ok h zl oldu unu d n yorum.Bir de diziyi izlerken de Ragnar n Lagertha y kar s n aldatt zaman i im da lanm t resmen sonra diziden ister istemez uzakla m t m.Burada da Viking topraklar na bas ld nda bu muhabbetin ge mesi bir s re g z m korkuttu a k as Tamam adamlar n gelene i bu olabilir ama yine de Wolfram n erkeklik gururunu bir tarafa b rak p tek e li olaca n ilan etmesini isterdim a k as.


 7. says:

  3.5 Kitap bir g nde bitti Ak c bir dil ve aksiyon dolu bir kurgu olunca bu pek de zor olmuyor Benim ilk tarihi a k roman denemem say l r K l ve i ek ok eski zamanlardaki bir a k okumak keyif vericiydi O d neme zg ayr nt lar n da ok yerinde i lendi ini d n yorum, bizzat oradaym m gibi hissettim Bolca skandinav mitolojisine de de inilmi ki bu k s mlar ok sevdim Odin, Thor ve Loki k s mlar zellikle ok e lendirdi beni Marvel hat rlat p D Bolca entrika vard ama ben tarihi kurguya yak t n d n yorum O nedenle ok rahats z olmad m Fakat son k s mlar ok uzat lm t art k sinirden sa m yolacakt m o derece Tabii ki son olaylar uzad i in birden de bitti Finali daha ayr nt l okumak isterdim ama aceleye gelmi gibiydi Ayr ca ilahi bak olmas ok ok mutlu etti beni Genel olarak kurgu, karakterler ve anlat m a s ndan be endim Ama entrika oklu undan az biraz zehirlenmi hissediyorum D


 8. says:

  Kitab ok sevenler de olmu , hi be enmeyenler de O y zden 0 beklenti ile ba lad m diyebilirim ncelikle bir viking hikayesi okumak ger ekten ok g zeldi Yazar n betimlemeleri olduk a iyiydi Vikinglerin inan lar , kanunlar ve ya ay tarzlar olduk a g zel anlat lm evirmen de yer yer verdi i notlarla bir ok mitolojik kahraman ve olay okura olabildi ince a klam Kitapta en sevdi im k s m kesinlikle viking meclisiydi Be enmedi im tek k s m ise baz olaylar n ok h zl ya anmas , k z n her eyi abucak unutup bir anda adama a k oldu una karar vermesiydi Eh biraz da romantizm bu tarz bir tarihi romansa g re fazlayd benim i in.


 9. says:

  Birinci kitap pek ho uma gitmemi ti ama bu kitab be endim.


 10. says:

  Fena de ildi